Kapsam
Organizasyon Şeması
Kalite Politikası
Qualıty Polıcy
Misyon-Vizyon

GÖREV TANIMLARI
1- KDD.GÖR.001 Daire Başkanı
2- KDD.GÖR.002 Okuyucu ve Bilgi Hizmetleri Kütüphaneci
3- KDD.GÖR.003 Teknik Hizmetler Birimi Kütüphaneci
4- KDD.GÖR.004  Memur
5- KDD.GÖR.005 Sekreter
6- KDD.GÖR.006 Temizlik Görevlisi

İÇ TETKİK FORMLARI

İÇ TETKİK PLANI

1- İç tetkik formu – Teknik Hizmetler Birimi
2- İç tetkik formu – Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi
3- İç tetkik formu – İdari Hizmetler Birimi

İÇ TETKİK SORULARI
1- İç tetkik soruları – Teknik Hizmetler Birimi
2- İç tetkik soruları – Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi
3- İç tetkik soruları – İdari Hizmetler Birimi

MEVZUAT
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
3- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
4- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
7- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
8- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
9- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
10- 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
11- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

PROSES ŞEMALARI
1-KDD.PŞ.001-Yayın Seçim İşlemleri
2-KDD.PŞ.002-Yayın Sağlama
3-KDD.PŞ.003 Satın Alma (Mal ve Hizmet)
4-KDD.PŞ.004 İhale Yoluyla Yapılacak Alım İşlemleri
5-KDD.PŞ.005 Kütüphane Otomasyon ve Güvenlik Sistemi
6-KDD.PŞ.006 Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri
7-KDD.PŞ.007 Kütüphane Web İş Şemaları
8-KDD.PŞ.008 Üniversitelerarası Ödünç Verme Şemaları
9-KDD.PŞ.009 Üniversitelerarası Ödünç Alma Şemaları
10-KDD.PŞ.010 Elektronik Kaynak Eğitimi Süreci Şemaları
11-KDD.PŞ.011 Kütüphane Tanıtımı ve Kullanıcı Eğitimi Şemaları
12-KDD.PŞ.012 Elektronik Kaynak Seçim ve Sağlama Şemaları
13-KDD.PŞ.013 Açık Erişim Hizmetleri Şemaları
14-KDD.PŞ.014 Kütüphaneler Arası İşbirliği Protokolleri İşlemleri Şemaları
15-KDD.PŞ.015 İstatistik Raporlama Süreci
16-KDD.PŞ.016 Gelen Evrak Şema
17-KDD.PŞ.017 Giden Evrak Şema
18-KDD.PŞ.018 Taşınır Kayıt, Zimmet ve Devir İşlemleri Şema
19-KDD.PŞ.019 Sayım İşlemleri Şema
20-KDD.PŞ.020 Taşınır Kayıttan Düşme İşlemleri Şema
21-KDD.PŞ.021 Görevlendirme ve Yolluk İşlemleri Şema
22-KDD.PŞ.022 Yıllık İzin Hastalık İzni Alma Şema
23-KDD.PŞ.023 Temizlik Hizmetleri Şema
24-KDDPŞ.024 İç kontrol İşlemleri Şema

SÜREÇ KARTLARI
1- KDD.SK.001 Teknik Hizmetler Birimi
2- KDD.SK.002 Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi
3- KDD.SK.003 İdari Hizmetler Birimi
4- KDD.SK.004 Kalite Yönetim sistemi

TALİMATLAR
1- KDD.TAL.001 Teknik Hizmetler Birimi
2- KDD.TAL.002 Bilgi ve Okuyucu Hizmetleri Birimi
3- KDD.TAL.003 İdari Hizmetler Birimi

Hassas Görevler
Kalite Yönetimi El Kitabı
Kalite Stratejisi
Paydaş Liste
Dış Kaynak Listesi
İç Kaynak Listesi
Gzft Analizi
YGG Toplantı Tutanak Formu 1
YGG Toplantı Tutanak Formu 2
YGG Toplantı Tutanak Formu 3
Risk Analiz Formu