Bu Yönerge Ankara Üniversitesi Senato’sunun 16.12.2016 tarih, 446 sayılı toplantı ve 3787 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin tanımını, örgütlenmesini ve birimlerde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile kütüphane hizmetleri ve kütüphaneden yararlanma koşullarına ilişkin esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2-  (1) Bu yönerge, Ankara Üniversitesi kütüphanelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- (1) Bu yönergede:

a) Başkan: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanını,
b) Başkanlık: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını,
c) Birim: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve araştırma ve uygulama merkezlerini,
ç) Birim Kütüphane Yöneticisi: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, devlet konservatuvarı ile araştırma ve uygulama merkezlerinin kütüphane yöneticilerini,

d) Birim Kütüphaneleri: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, devlet konservatuvarı ile araştırma ve uygulama merkezlerinin kütüphanelerini,
e) Birim Yöneticileri: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakültelerin dekanlarını, enstitü, yüksekokul, devlet konservatuvarı, araştırma ve uygulama merkezlerinin müdürlerini,
f) Kullanıcı: Kütüphane hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişileri,
ğ) Birim Kütüphane Komisyonu: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve araştırma ve uygulama merkezlerinin kütüphanelerinde daha verimli ve kaliteli hizmet verilmesi amacıyla, birim yönetim kurulunca oluşturulan komisyonları,

h) Kütüphaneci: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, devlet konservatuvarı ve araştırma ve uygulama merkezlerinin kütüphanelerinde görev yapan kişileri,
g) Materyal: Kütüphanede bilgi amaçlı kullanılabilir her türlü malzemeyi,
ı) Müdürlük: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüğünü,

i) Rektörlük: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Atama, Görev ve Sorumluluklar

Başkan

Madde 5- (1) Başkan, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu  ve deneyimli kişiler arasından atanır.

(2) Başkan, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Gerekli olduğunda birim kütüphaneleri personeli ile ilgili eşgüdüm, hizmet içi eğitim ve denetim görevini yapar.
b) Birim kütüphaneleri ile işbirliği yaparak seçim-sağlama, bütçe, teknik ve kullanıcı hizmetlerinde eşgüdümü gerçekleştirir.
c) Yılda altı defadan az olmamak üzere birim kütüphane yöneticileri ile toplanarak, hizmetlerin aktif olarak yürütülmesi konusunda işbirliği yapar.
ç) Üniversitedeki kütüphane hizmetlerinin, modern kütüphanecilik işlem ve tekniklerine göre yürütülmesini sağlar, denetler ve organize eder.
d) Yapılan faaliyetlerle ilgili (aylık, 6 aylık, yıllık) rapor hazırlar ve Rektöre sunar.
e) Birim kütüphanelerinin ihtiyaçlarını Rektörlüğün onayı ile karşılar.
Şube Müdürü

Madde 6- (1) Şube müdürleri, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu kişiler arasından atanır.

(2) Şube Müdürleri, şubelerindeki servislerin bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde ve standartlara uygun bir şekilde, etkili ve verimli hizmetler verebilmeleri için gerekli her türlü planlama, organizasyon, geliştirme ve denetleme faaliyetlerini Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanına bağlı olarak yürütür.

Birim Kütüphane Komisyonu

Madde 7- (1) Birim Kütüphane Komisyonu, ilgili yönetim kurulunca seçilecek en az dört öğretim elemanı ve birim kütüphane yöneticisinden oluşur.

(2) Birim Kütüphane Komisyonu, birim kütüphanelerinin daha verimli ve kaliteli hizmet vermesi amacıyla temel politikalarının belirlenmesi, kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi ve kütüphaneden yararlanma koşullarının tespiti için birim yöneticilerine önerilerde bulunur.

Birim Kütüphane Yöneticisi

Madde 8- (1) Birim kütüphane yöneticisi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu ve en az 3 yıl kütüphanelerde çalışmış olanlar arasından, bulunmadığı durumlarda en az 5 yıl kütüphanelerde çalışmış lisans mezunu kişiler arasından atanır. Bu yöneticiler, birim yöneticisine bağlıdır.

(2) Birim kütüphane yöneticisi, bu yönergede belirtilen kütüphane hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Kütüphaneci

Madde 9- (1) Kütüphaneci, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu kişiler arasından atanır.

(2) Kütüphaneci, bu yönergede öngörülen kütüphane hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak birim kütüphane yöneticisi tarafından verilecek görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Hizmetleri

Teknik Hizmetler

Madde 10- (1) Üniversite kütüphanelerine ilişkin teknik hizmetler ve bu hizmetlerin yürütülme esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Seçim-Sağlama: Üniversite kütüphanelerinin eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalarda yardımcı olmak üzere tüm materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, kitap dışı materyal, elektronik veri tabanları vb.) satın alınması ya da bağış yoluyla seçimi ve sağlanmasıdır.
1) Satın alma: Birim kütüphaneleri taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca, Başkanlıkça sağlanmasıdır.

2) Bağış: Gerçek ve tüzel kişilerden, Üniversite eğitim, öğretim ve araştırma gereksinimlerine göre belirlenen birim kütüphaneleri derme geliştirme politikası açısından uygun görülen materyalin kabul edilmesidir.

b) Ayıklama ve Kayıttan Düşme: Envanter sayımı sonunda belirlenen kayıp, yıpranmış veya güncelliğini yitirmiş kütüphane materyalinin belirlenerek Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde kütüphane dermesinin ayıklanması ve taşınır kayıtlarından düşülmesidir.
c) Ciltleme ve Onarım: Kütüphanedeki derme düzenin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla uygun görülen materyalin ciltlenmesi ve aşırı kullanım sonucu hasar görmüş bilgi kaynaklarının tamir edilerek tekrar kullanıma sunulmasıdır.
ç) Kataloglama ve Sınıflandırma: Kütüphanelere sağlanan tüm materyalin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, kitap dışı materyal, elektronik veri tabanları vb.), en uygun sisteme göre düzenlenerek kullanıcıların yararlanmasına sunulmasıdır.

Kullanıcı Hizmetleri

Madde 11- (1) Üniversite kütüphanelerine ilişkin kullanıcı hizmetleri ve bu hizmetlerin yürütülme esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Danışma Hizmeti: Kütüphane kullanıcılarının kütüphane materyaline yönelik sorularına cevap vermek ve kullanıcıların kütüphane materyalinden en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için verilen bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleridir.
b) Ödünç Verme Hizmeti: Kütüphane materyalinin bulunduğu birim kütüphanesinin kuralları çerçevesinde kullanıcılara belirli sayı ve sürede ödünç verilmesi ve iade edilmesi hizmetlerini kapsar.
c) Kütüphanelerarası Ödünç Verme ve İşbirliği Hizmeti: Kullanıcıların diğer kütüphanelerde bulunan bilgi kaynaklarına erişmesi için kurumlar arası protokol kapsamında yürütülen hizmetlerdir.
ç) Kullanıcı Eğitim Hizmeti: Kullanıcılara kütüphanelerin etkin kullanımını sağlamak için her eğitim-öğretim yılı başında ve gerek duyuldukça, kütüphaneden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacak eğitimin verilmesidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphaneden Yararlanma Koşulları

Kütüphane Materyalinin Kullanım Esasları

Madde 12- (1) Kütüphane materyalinin kullanım esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas vb.), ciltlenmemiş süreli yayınlar ile bunların son sayıları, yazma ve nadir basma eserler ile birimlerce belirlenen diğer eserler kütüphane dışına ödünç verilemez. Yazma ve nadir basma eserler ile arşiv materyalinin incelenmesi Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde birim yöneticisinin iznine bağlıdır.
b) Akademik tezler kütüphane dışına ödünç verilemez. Ancak tezi hazırlayanın yazılı izni alınarak, tezin birim içerisinde çoğaltılmasına izin verilebilir.
c) Kütüphaneden izinsiz materyal çıkarılmasını önlemek için her türlü önlem alınır. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyalleri belirtilen tarihte geri vermekle yükümlüdür. İade edilen materyalin gördüğü zarardan kullanıcı sorumludur.
ç) Kütüphanelerde bulunan yazma ve nadir eserlerin onarılması, okuyucu hizmetine hazır duruma getirilmesi ve hizmete sunulması Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği ilkeler uyarınca gerçekleştirilir.

d) Elektronik kaynakların (veri tabanları, e-kitap vb.) kullanımıyla ilgili gerekli bilgilendirme ve yönlendirme, üniversitede yürütülen bilimsel kamu hizmetinin gerekleri gözetilerek, yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Ödünç İşlemleri

Madde 13- (1) Ödünç işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Kütüphane materyalinin öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve diğer kullanıcılara ödünç verilme koşulları birim kütüphane komisyonunun önerisi ile birim yöneticisi tarafından belirlenir.
b) Kullanıcılar yararlandığı birim kütüphanesinin kurallarına uymakla yükümlüdür.
c) Üzerinde süresi dolmuş kütüphane materyali bulunduranlara, bunların tamamını iade etmeden yenileri verilemez.

Kütüphane Materyalinin Kullanıcı Tarafından Kaybı ve Yıpratılması

Madde 14- (1) Kullanıcı tarafından kütüphane materyalinin kaybedilmesi ya da yıpratılması durumunda:

a) Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği materyali temin ederek 1 ay içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.
b) Materyalin temini mümkün değil ise, kullanıcı bedelini ödemek ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Fiyatı belli olmayan veya rayiç bedeli altında görülen materyal için Birim Yöneticisi tarafından oluşturulacak Değer Tespit Komisyonunca piyasa araştırması yapılarak bedeli tespit edilir.
c) Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, birim kütüphanesinden ödünç aldıkları materyalleri iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça, birim yöneticileri bu kullanıcıların kurumla olan ilişkilerini kesemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Birim Kütüphanelerinin İşleyiş Yönergeleri

Madde 15- (1) Birim kütüphanelerinden yararlanma koşullarına ilişkin diğer hususlar, birimlerce hazırlanan kütüphane işleyiş yönergeleri ile belirlenir. Bu yönergelerin uygulamasından Birim Yöneticileri sorumludur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 16- (1) 14.10.2001 tarih ve 24553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17- (1) Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- (1) Bu yönerge hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.